Přeskočit na hlavní obsah

Všeobecné obchodní a platební podmínky

společnosti ADEO DIGITAL s.r.o.

1./ Úvodní ustanovení

1.1./ Tyto Všeobecné obchodní a platební podmínky (dále jen VOPP) upravují smluvní vztah mezi poskytovatele služeb online propagace a marketingu, kterým je obchodní korporace ADEO DIGITAL s.r.o. se sídlem: Řemenovská 1999, 393 01 Pelhřimov, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 29910, IČ: 09159088 a objednatelem těchto služeb.

1.2./ Předmětem smluvního vztahu je povinnost poskytovatele poskytovat objednateli služby online propagace a marketingu v rozsahu sjednaném smlouvou o poskytování služeb online propagace a marketingu (dále jen smlouva) a povinnost objednatele za tyto služby zaplatit sjednanou cenu.

1.3./ Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto VOPP.

2./ Smluvní vztah

Smluvní vztah mezi poskytovatelem a objednatele je založen uzavření písemné smlouvy nebo odsouhlasením nabídky pomocí emailu.

3./ Předmět plnění

3.1./ Předmětem plnění je poskytování služeb online propagace a marketingu specifikovaných ve smlouvě.

3.2./ Objednatel je vždy odpovědný za obsah a správnost propagovaných informací. Objednatel se zavazuje předat poskytovateli veškerý potřebný obsah pro realizaci online marketingu a propagace dle smlouvy bez zbytečného prodlení po výzvě poskytovatele, nejpozději však do 5 pracovních dnů od výzvy poskytovatele. S ohledem na skutečnost, že na poskytnutí obsahu ze strany objednatele závisí poskytování služeb online marketingu a propagace poskytovatelem, bere objednatel na vědomí, že bez jím poskytnutého obsahu nelze plnit předmět smlouva a současně bere na vědomí, že bude-li v prodlení s poskytnutím obsahu, nemůže být poskytovatel v prodlení s plněním na základě smlouvy. Poskytovatel za poskytnutý obsah žádným způsobem neodpovídá. Poskytovatel neodpovídá za dopad a konečný efekt poskytnutých služeb.

3.3./ V případě, že jakákoliv činnost poskytovatele na základě smlouvy bude závislá na odsouhlasení ze strany objednatele, zavazuje se objednatel vyjádřit se k návrhu či návrhům na realizaci plnění poskytovaného poskytovatelem vždy nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich předložení. V případě, že se v uvedené lhůtě objednatel k předloženým návrhům nevyjádří, má se za to, že s nimi bezvýhradně souhlasí.

4./ Doba platnosti smluvního vztahu

Smluvní vztah založený smlouvou vzniká k datu zahájení uvedeném ve smlouvě a trvá po dobu určitou v délce 4 měsíců. Po uplynutí 4 měsíců od data zahájení se smluvní vztah mění na dobu neurčitou s možností výpovědi kteroukoli ze smluvních stran z jakéhokoli důvodu či bez uvedení důvodu, a to písemnou výpovědí zaslanou druhé smluvní straně na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy s výpovědní lhůtou v délce trvání 1 měsíce o doručení výpovědi. Smluvní strany si sjednávají pro účely doručování výpovědi fikci doručení tak, že nebude-li doručeno dříve, má se za to, že bylo doručeno 10. den po odeslání písemnosti.

5./ Ochrana osobních údajů, autorská práva

5.1./ Je-li objednatel fyzickou osobou souhlasí s tím, aby jím poskytnuté údaje a veškeré další údaje byly poskytovatelem zpracovávány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Poskytovatel bude zpracovávat poskytnuté osobní údaje v rozsahu a pro účely jednání o tomto, jakož i veškerých dalších smluvních vztahů s objednatelem, plnění smlouvy, nabízení obchodu a služeb, oprávněné zveřejňování osobních údajů a ochranu práv poskytovatele. Objednatel výslovně souhlasí se zpracováním identifikačních údajů a údajů o zakázce externím dodavatelem těchto služeb pro poskytovatele.

5.2./ Poskytovatel zaručuje, že plněním smlouvy nebudou poškozena autorská práva objednatele ani třetích osob.

6./ Ceny a platební podmínky

6.1./ Veškeré ceny za služby (dále jen ceny) jsou sjednávány dohodou mezi poskytovatelem a objednatelem.  K ceně poskytovatel vždy účtuje DPH.

6.2./ Poskytnuté služby je poskytovatel oprávněn účtovat průběžně po jejich uskutečnění. Splatnost faktur je čtrnáctidenní a počítá se ode dne vystavení faktury, není-li dohodnuto jinak. V případě, že poskytovatel nezajistí realizaci celého předmětu plnění dle smlouvy, je poskytovatel oprávněn vyúčtovat objednateli částku za uskutečněné plnění.

6.3./ Peněžitá částka je zaplacena, jakmile dojde k připsání příslušné částky na účet poskytovatele uvedený ve faktuře. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny či jiné úplaty je poskytovatel oprávněn po objednateli požadovat zaplacení úroků z prodlení ve sjednané výši 0,1 % p.d. z dlužné částky.  Tím není dotčeno právo poskytovatele na náhradu újmy v plné výši.

6.4./ V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny je poskytovatel oprávněn rovněž požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3% z dlužné částky za každý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo na náhradu újmy vzniklé nesplněním smluvní pokutou utvrzené povinnosti.  Poskytovatel a objednatel souhlasně prohlašují, že takto sjednaná smluvní pokuta je přiměřená s ohledem k hodnotě a významu zajišťované povinnosti a s ohledem na sjednané platební podmínky.

6.5./ Prodlení se zaplacením byť jen části ceny o více jak 14 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. V takovém případě je poskytovatel oprávněn:

  • odmítnout jakákoli další plnění do doby splnění dluhu, a to ze všech smluv uzavřených mezi poskytovatelem a objednatelem;
  • vypovědět smluvní vztah založený smlouvou, jakož i všechny další právní vztahy založené smlouvami mezi poskytovatelem a objednatelem, s účinky ke dni, v němž je výpověď doručena objednateli. Fikce doručení sjednané v čl. 4 VOPP se aplikuje. 

6.6./ Vstoupí-li objednatel do likvidace nebo bude-li ohledně objednatele zahájeno insolvenční řízení, je povinen o tomto neprodleně poskytovatele informovat. Poskytovatel je oprávněn v tomto případě smlouvu vypovědět s účinností dnem doručení výpovědi objednateli. Fikce doručení sjednané v čl. 4 VOPP se aplikuje.

6.7./ Objednatel je povinen nahradit poskytovateli veškeré náklady spojené s vymáháním a uplatněním pohledávky poskytovatele na zaplacení dlužné ceny, včetně nákladů na odměnu třetí osoby, která na základě smluvního vztahu bude pohledávku pro poskytovatele vymáhat, nákladů soudních/rozhodčích řízení, nákladů na právní zastoupení apod.

6.8./ Objednatel není oprávněn jednostranně započítávat své pohledávky proti pohledávkám poskytovatele. Objednatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele postupovat své pohledávky za poskytovatelem, vyplývající ze smlouvy nebo s ní související, třetím stranám.

8./ Příslušnost soudů

Smluvní strany se tímto dohodly, že v případě sporu vzniklého z této smlouvy je výlučně poskytovatel jakožto žalobce oprávněn zahájit rozhodčí řízení ve smyslu zákona č. 216/1994 Sb., a to u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, podle jeho Řádu a Pravidel. Zahájí-li žalobce řízení u tohoto rozhodčího soudu, jsou z projednávání sporu vyloučeny obecné soudy a spor bude rozhodován s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci ustanovenými podle Řádu. Smluvní strany - účastníci se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených. V případě, že žalobce zahájí řízení u obecného soudu, jsou k řízení příslušné obecné soudy, nikoli soud rozhodčí. 

9./ Závěrečná ustanovení

9.1./ Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na právo na náhradu újmy vzniklé nesplněním smluvní pokutou utvrzené povinnosti, a to v plné výši.

9.2./ Smlouva může být měněna nebo zrušena pouze dohodou stran v písemné formě. Měnit smlouvu přitom lze pouze formou písemných, číslovaných, datovaných a řádně podepsaných dodatků ke smlouvě. Písemnou formou se rozumí též komunikace formou emailu, elektronický podpis není vyžadován.

9.3./ Je-li dán důvod odstoupení spočívající v prodlení jedné ze smluvních stran, musí být odstoupení učiněno výslovně a písemně. Neuplatní se ust. § 1978 odst. 2 zákona č. 89/2012, občanský zákoník.

9.4./ Účastníci prohlašují, že smlouvu uzavřeli svobodně, vážně a bez nátlaku, a že její obsah odpovídá jejich svobodné a pravé vůli. Na důkaz toho ji také podepisují.

Obchodní podmínky jsou platné od 16.2.2021